Geen producten (0)

Voorwaarden

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BIJBEHOREND PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER HIERTOE BEPERKT TE ZIJN, DE HIERONDER BESCHREVEN ARBITRAGE-OVEREENKOMST EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING, AFHANKELIJK VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze website en andere online en mobiele websites, blogs en interactieve programma's die gebruikt worden door Verzorgjehaar. Op onze Website worden producten te koop aangeboden. Indien u producten van een website koopt waar wij producten te koop aanbieden aan consumenten, gelden de verkoopvoorwaarden van Verzorgjehaar die op de desbetreffende website van toepassing zijn naast deze Gebruiksvoorwaarden.

De volgende onderwerpen worden hieronder besproken:

Registreren Inhoud van derden Gebruik van inhoud Ongevraagde ideeën voor nieuwe producten Materiaal dat u indient Verboden activiteiten Links Productinformatie Handelsmerken en Auteursrechten Kennisgeving van overtreding Beëindiging DISCLAIMERS BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Schadevergoeding Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden Volledige Overeenkomst Afstand Scheidbaarheid van bepalingen Contact met ons opnemen

 1. Registreren

Voor bepaalde functionaliteit van de Website is uw inschrijving nodig of wordt u anderszins gevraagd om informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud. Uw besluit om deze informatie te verstrekken is volledig vrijwillig. Indien u er echter voor kiest de gevraagde informatie niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen toegang heeft tot bepaalde inhoud of dat u bepaalde functionaliteit van de Website niet kunt gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u geen valse persoonlijke informatie aan de Website verstrekt en geen account aanmaakt voor iemand anders dan u, zonder hun toestemming. U mag ook niet meer dan één account voor uzelf aanmaken. Indien u een gebruikersnaam voor uw account kiest, behouden wij ons het recht voor om dit te verwijderen of terug te vorderen indien wij van mening zijn, naar ons eigen inzicht, dat dit nodig of passend is (bijv. indien de eigenaar van een handelsmerk een klacht indient over een gebruikersnaam). Indien u zich inschrijft bij de Website, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord, indien van toepassing, en voor het beperken van de toegang tot uw computer, zodat anderen geen toegang krijgen tot het met een wachtwoord beveiligde deel van de Website. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, e-mail of wachtwoord, indien van toepassing, en u stemt ermee in dat u uw account niet verkoopt, overdraagt of toewijst aan een ander. Verzorgjehaar kan, naar eigen inzicht en op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, uw wachtwoord en account beëindigen, al dan niet met opgave van reden. Indien wij uw account opheffen, gaat u ermee akkoord dat u geen ander account aanmaakt zonder onze toestemming. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde delen met beperkte toegang van de Website.

 1. Inhoud van derden

Bepaalde inhoud, functies en functionaliteit op de Website (“Inhoud van derden”), zoals algemene informatie, informatie over ons bedrijf of over derden, of interactieve tools, kunnen eigendom zijn en beheerd worden door derden (gezamenlijk: “Externe Leveranciers”). We kunnen delen van de Website die Inhoud van derden bevatten, monitoren of herzien, maar zijn daartoe niet verplicht. Het feit dat Inhoud van derden is opgenomen betekent niet dat wij dergelijke Inhoud van derden ondersteunen en moet niet als zodanig worden opgevat. Uw gebruik en interactie met deze Inhoud van derden kan afhankelijk zijn van afzonderlijke voorwaarden van Externe Leveranciers. Indien u Inhoud van derden bekijkt, dient u te voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR INHOUD VAN DERDEN EN WIJZEN HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN DAT VERBAND AF.

 1. Gebruik van inhoud

De Website, in het bijzonder, maar niet uitsluitend tekst, ontwerpen, afbeeldingen, logo's, foto's, video's, audio, downloads, interfaces, software en functies en het ontwerp, de selectie en opstelling daarvan en alle intellectuele eigendom die met het voorgaande verband houdt, maar uitdrukkelijk met uitsluiting van Inhoud van derden (gezamenlijk te noemen: de “Inhoud”), zijn eigendom van ons, onze gelieerde ondernemingen en/of onze licentieverleners. We verstrekken u een beperkte, niet overdraagbare, en niet in sublicentie uit te geven, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen en gebruik te maken van de Website en Inhoud te downloaden en printen voor uw persoonlijke en niet-commerciële informatieve gebruik, op voorwaarde dat u auteursrecht, handelsmerk of andere tekens van eigendomsrecht die op de Inhoud wordt weergegeven niet verwijdert. Alle andere gebruik van de Website of van Inhoud is verboden, in het bijzonder, maar niet uitsluitend de wijziging, verspreiding, uitvoering, uitzending, publicatie, uitgave onder licentie, het kopiëren van broncode van afbeeldingen, reverse engineering of de doorverkoop van, of het maken van werk dat is afgeleid van de Website of de Inhoud, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord dat u zult voldoen aan alle aanvullende beperkingen die worden weergegeven op de Website en die op enig moment kunnen worden bijgewerkt. We kunnen deze licentie op elk moment intrekken, al dan niet met opgave van reden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk verleend worden, zijn voorbehouden aan de eigenaar van de desbetreffende rechten. Het is u niet toegestaan: (i) hardware of software te gebruiken die bedoeld is om de correcte werking van de Website te schaden of te hinderen; (ii) systemen, data of persoonlijke informatie van de Website te onderscheppen; of (iii) de werking van de Website op enige manier te verstoren of proberen te verstoren. We behouden ons het recht voor om naar ons eigen inzicht uw toegang tot of gebruik van de Website geheel of gedeeltelijk op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, te beperken of te beëindigen. Beëindiging van uw toegang of gebruik doet geen afbreuk aan andere rechten of schadevergoeding waartoe wij rechtens of in billijkheid gerechtigd zijn.

 1. Ongevraagde ideeën voor nieuwe producten

Wij ontvangen graag uw ideeën voor mogelijke nieuwe producten. Indien u een nieuw product wilt voorstellen, kunt u naar de website www.verzorgjehaar.nl gaan en uw idee indienen volgens de voorwaarden die op die website genoemd worden. Ideeën die buiten deze procedure om worden ingediend, worden niet in overweging genomen.

 1. Materiaal dat u indient

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor materiaal dat u indient via de Website, waaronder de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht van dat materiaal. U mag geen materiaal naar de Website uploaden, verspreiden of anderszins publiceren dat (i) vertrouwelijk, door eigendomsrecht beschermd, vals, bedrieglijk, smadelijk, lasterlijk, aanstootgevend, dreigend is, privacy- of publiciteitsrechten schendt, inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, beledigend, illegaal of anderszins afkeurenswaardig is; (ii) een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schenden of anderszins aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of strijdigheid met de wet; of (iii) softwarevirussen, politieke standpunten, kettingbrieven, massamailings of welke vorm van “spam” dan ook vormen. U mag geen vals e-mailadres of andere valse identificerende informatie verstrekken, u voordoen als een ander natuurlijke of rechtspersoon of anderszins misleidende informatie geven over de herkomst van materialen. U mag geen commerciële inhoud uploaden naar de Website. U verleent ons een onbeperkt, niet-exclusief, niet door auteursrecht bezwaard, permanent, onherroepelijk, overdraagbaar en volledig in sublicentie te verlenen recht om materiaal dat u indient vanuit waar dan ook ter wereld en via welk medium dan ook, te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te publiceren, vertalen, afgeleide werken daarvan te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven. U gaat er verder mee akkoord dat wij de vrijheid hebben om ideeën, concepten, know-how die u of personen die namens u optreden indient, te gebruiken, zonder vergoeding. U verleent ons het recht en u bent daartoe bevoegd, om enige naam of gelijkenis te gebruiken, zonder vergoeding, die u indient in verband met dit materiaal, indien de onderneming daarvoor kiest. U garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins zeggenschap heeft op alle rechten op enig materiaal dat u indient; dat het materiaal juist is en geen inbreuk maakt op rechten en op geen enkele andere wijze de rechten schendt van een natuurlijke of rechtspersoon en dat het voldoet aan alle toepasselijke wetgeving; dat gebruik van het materiaal dat u indient geen schending van enige bepaling in deze voorwaarden betekent en geen schade veroorzaakt aan enige natuurlijke of rechtspersoon en dat u ons (en onze gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen) zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit het materiaal dat u indient. We zijn niet verplicht materiaal dat u indient te gebruiken, online te plaatsen of te verspreiden en wij hebben het absolute recht op elk moment naar eigen inzicht materiaal van de Website te verwijderen.

 1. Verboden activiteiten

U mag geen “deep link,” “page-scrape,” “robot,” “spider” of andere automatische toepassing, programma, algoritme of handmatige methode van gelijke of vergelijkbare aard gebruiken om toegang te krijgen tot, of welk deel van de Website of Inhoud dan ook te verkrijgen, kopiëren of controleren, of op enige wijze de navigatiestructuur van de presentatie van de Website of de Inhoud reproduceren of omzeilen, materialen, documenten of Informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen via middelen die niet met dat doel beschikbaar zijn gesteld via de Website. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot een deel of een functie van de Website, of andere systemen of netwerken die verband houden met de Website of met onze servers, of met de diensten die aangeboden worden op of via de Website, door middel van hacken, het "minen" van wachtwoorden of andere illegale middelen. De voor consumenten bedoelde delen van de Website zijn uitsluitend voor het persoonlijk en niet-commerciële gebruik van de gebruiker.

 1. Links

De Website kan links naar andere websites bevatten, waarvan sommige door ons worden geëxploiteerd en andere worden geëxploiteerd of beheerd door derden (“Externe Websites”), waaronder links in advertenties, zoals banners en gesponsorde links. Deze links worden verstrekt voor uw gemak en als een aanvullend middel tot toegang tot de informatie die hierin aanwezig is. De vermelding van links naar Websites van derden betekent niet dat wij dergelijke Inhoud van derden ondersteunen en moet niet als zodanig worden opgevat. Op uw gebruik van Externe Websites zijn andere voorwaarden van toepassing.

WIJ HEBBEN GEEN ZEGGENSCHAP OVER DE INHOUD VAN EXTERNE WEBSITES EN AANVAARDEN DAARVOOR GEEN AANSPRAKELIJKHEID EN WIJZEN HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID DAARVOOR AF. INDIEN U BESLUIT EEN EXTERNE WEBSITE TE BEZOEKEN, DAN DOET U DAT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO EN AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DIE EXTERNE WEBSITES.

 1. Productinformatie

De producten die worden weergegeven op de Website, worden alleen in bepaalde geselecteerde landen verspreid. Alle informatie die wordt gegeven op de Website uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor persoonlijke, educatieve of informatieve doeleinden. U bent verantwoordelijk voor het vragen van advies van geschikte professionals op het gebied van informatie, meningen en producten die via de Website ter beschikking worden gesteld. Onze producten zijn niet bedoeld om aandoeningen of ziektes van welke aard dan ook te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen. Alle producten moeten uitsluitend volgens bijbehorende aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen en richtlijnen gebruikt worden. U moet altijd de ingrediënten of producten controleren om mogelijke allergische reacties te voorkomen. Minderjarigen moeten onze producten alleen gebruiken met de toestemming van een ouder of verzorger.

Producten kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen ervan. De afbeeldingen van de producten op onze Website zijn alleen ter illustratie bedoeld. Hoewel wij ons tot het uiterste hebben ingespannen om de kleuren juist weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de weergave van een apparaat of de kleuren de exacte kleur van de producten weergeven.

Hoewel wij in redelijkheid ons best doen ervoor te zorgen dat de details, beschrijvingen, afbeeldingen en prijzen die op de Website worden weergegeven, juist zijn op het moment dat de informatie in het systeem is ingevoerd, garanderen wij niet, voor zover is toegestaan door toepasselijke wetgeving, dat de beschrijvingen, kleuren of andere inhoud op de Website met betrekking tot de producten juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn.

 1. Handelsmerken en Auteursrechten

Alle op de Website weergegeven handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, handelsimago's, Inhoud en Inhoud van derden, waaronder de uitstraling (gezamenlijk, de “IE”), zijn ons eigendom of eigendom van onze licentieverleners, leveranciers van inhoud of andere derden. Tenzij specifiek vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden of op de Website worden opgevat als een impliciete afstand van recht of anderszins met betrekking tot een vergunning of een gebruiksrecht van een IE zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of de licentieverlener.

 1. Kennisgeving van overtreding

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoeken u hetzelfde te doen. Wij hanteren in dat verband een beleid om te reageren op meldingen van beweerdelijke schending en wij beëindigen, indien de omstandigheden daarom vragen, de accounts van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten.

 1. Beëindiging

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, uw account of wachtwoord kunnen beëindigen, uw accountinformatie kunnen verwijderen en/of u geheel of gedeeltelijke toegang tot de Website kunnen verbieden, al dan niet met opgave van redenen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van u of een andere persoon voor de beëindiging van uw toegang tot de Website en/of de verwijdering van informatie over uw Account. Bovendien kan schending van deze Overeenkomst worden gemeld aan rechthandhavende instanties.

 1. DISCLAIMERS

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INHOUD, INHOUD VAN DERDEN, LINKS EN EXTERNE WEBSITE VOOR UW EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE, INHOUD, INHOUD VAN DERDEN, LINKS EN EXTERNE WEBSITES EN DIENSTEN EN FUNCTIONALITEIT DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN WORDEN U VERSTREKT OP BASIS VAN “HUIDIGE STAAT” EN “VOOR ZOVER BESCHIKBAAR”. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES VAN ELKE SOORT AF, AL DAN NIET UITDRUKKELIJK, WAARONDER GARANTIES MET BETREKKING TOT: (I) VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK OF DOEL, TENAAMSTELLING, NIET-INBREUK EN GARANTIES AFGELEID VAN EEN WIJZE VAN PRESTEREN OF WIJZE VAN HANDELEN; (II) RESULTATEN DIE AFGELEID WORDEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (III) DE VRAAG OF DE INHOUD EN INHOUD VAN DERDEN WAAR, VOLLEDIG, JUIST, NIET-MISLEIDEND OF ACTUEEL IS; EN (IV) HET ONTBREKEN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE OP DE WEBSITE, IN DE INHOUD EN INHOUD VAN DERDEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VEILIG ZAL ZIJN.

VERWIJZING NAAR EEN PRODUCT OF DIENST VAN DERDEN BRENGT NIET MET ZICH MEE DAT WIJ DEZE ONDERSTEUNEN OF AANBEVELEN. STANDPUNTEN EN MENINGEN VAN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE ZIJN NIET NOODZAKELIJKERWIJS DE WEERGAVE VAN ONZE STANDPUNTEN EN MENINGEN.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ, ONZE GELIEERDE ONDERNEMING OF ONZE OF HUN RESPECTIEVELIJKE STAFLEDEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LICENTIEVERLENERS OF EXTERNE DIENSTVERLENERS, RECHTSOPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF VERVOLGSCHADE, OF SCHADE BIJ WIJZE VAN VOORBEELD, WAARONDER WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIKSDERVING OF ZAKELIJK VERLIES, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE DIE VERBAND HOUDEND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, EVENALS INHOUD, DIENSTEN, LINKS OF INHOUD VAN DERDEN DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD OP DE WEBSITE OF OP EEN EXTERNE WEBSITE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE IS GEBASEERD OP OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER VERWIJTBAAR HANDELEN), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WIJ OF EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF TOEPASSELIJKE LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE “UITGESLOTEN SCHADE”). U AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT WIJ OF ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIENSTVERLENERS, LICENTIEVERLENERS OF VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE. ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF INHOUD VAN DIENSTEN DIE OP DE WEBSITE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD, IS HET HOOGSTE BEDRAG VAN HET BEDRAG DAT U HEEFT BETAALD MET BETREKKING TOT UW VORDERING.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS EEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR: (a) FRAUDE OF BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE; (B) OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID; OF (C) ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ NIET KUNNEN UITSLUITEN OF BEPERKEN OP GROND VAN DE WET.

Op internet wordt de veiligheid soms geschonden. Verzorgjehaar is niet verantwoordelijk voor schade aan de computer van de gebruiker die voortvloeit uit dergelijke beveiligingsinbreuken, of vanwege virussen, bugs, sabotage, ongeoorloofde tussenkomst, fraude, fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in de werking of overdracht, storing in de computerlijn of enige andere technische of andere storing. U dient zich ervan bewust te zijn dat aanmeldingen per e-mail over Internet niet altijd veilig zijn en u dient hiermee rekening te houden voordat u aan wie dan ook via internet informatie verstrekt.

 1. Schadevergoeding

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord om ons, onze gelieerde ondernemingen en onze respectievelijke stafleden, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentieverleners, externe dienstverleners, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren tegen claims, vonnissen, arbitragevonnissen, verliezen, aansprakelijkheid, uitgaven, schadevergoeding, kosten, boetes en onkosten (waaronder redelijke honoraria voor advocaten en deskundigen en gerechtskosten) (gezamenlijk, “Verliezen”) voortvloeiend uit of in verband met (i) uw gebruik van de Website, Inhoud of Inhoud van derden anders dan hetgeen uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) uw schending van gebruiksvoorwaarden of vergelijkbare voorwaarden verstrekt door Externe Leveranciers met betrekking tot enige Inhoud van derden; of (iii) claims op grond van uw fraude, opzettelijk verwijtbaar gedrag, strafbare handelingen of grove nalatigheid. Indien u een technische storing veroorzaakt op de Website of de systemen die de Website naar u of anderen verzenden, gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle Verliezen als gevolg van of voortvloeiend uit deze storing. Deze bepaling is niet van toepassing op opzettelijk of roekeloos handen of grove nalatigheid onzerzijds. U zult zo volledig mogelijk en zoals in redelijkheid wordt vereist samenwerken voor het verweer van Verzorgjehaar tegen enige vordering.

 1. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om op enig moment naar eigen inzicht een deel van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigingen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen, door herziene voorwaarden op de Website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om steeds wanneer u gebruik maakt van de Website of een deel daarvan te controleren of wij wijzigingen hebben aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u de Website bekijkt of gebruikt nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben gelezen, begrepen en hiermee onvoorwaardelijk in te stemmen. De meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden is beschikbaar op de Website en heeft voorrang boven alle eerdere versies van deze Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen in of afstand van enig deel van deze Overeenkomst zijn slechts van kracht nadat deze formeel geplaatst zijn of schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door een gevolmachtigde van Verzorgjehaar.

 1. Volledige Overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden en beleidsregels, gebruiksregels, of Verkoopvoorwaarden geplaatst op de Website (met uitzondering van dergelijke voorwaarden en andere voorwaarden die zijn opgesteld door de Externe Leveranciers, zoals beschreven in de paragraaf met de titel “Inhoud van derden”) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en hebben voorrang boven alle eerdere of samenvallende mondelinge of schriftelijke communicatie en voorstellen tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.

 1. Afstand

Een verklaring van afstand van recht door ons of enige voorwaarde uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verdere of voortgezette afstand van die voorwaarde of van enige andere voorwaarde en indien wij een recht of bepaling op grond van deze Gebruiksvoorwaarden niet noemen, betekent dit evenmin een afstand van dat recht of die bepaling.

 1. Scheidbaarheid van bepalingen

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt die bepaling beschouwd te zijn afgescheiden van deze voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

 1. Contact met ons opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, kunt u contact met ons opnemen via deze link of u kunt ons schrijven naar het adres:

Verzorgjehaar

Walddyk 5

9295 LE  Westergeest

NEDERLAND

Dank u voor het bezoeken van onze Website.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Facebook